Všeobecné obchodní podmínky pro aplikaci Paymium.cz
Image

 

Registrací a využíváním služeb souhlasí Uživatel i Provozovatel s těmito obchodními podmínkami, jimiž se obě strany zavazují řídit.

 

1) Úvodní ustanovení

a) Provozovatelem webové aplikace Paymium.cz je společnost nexum Trilog a.s. se sídlem Budějovická 778/3a, Praha 4, 140 00, IČ 25148109, DIČ CZ25148109, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 16731 (dále jen Provozovatel).

b) Uživatelem je právnická nebo fyzická osoba, která se zaregistruje. Registrací se rozumí vytvoření uživatelského účtu a vyplnění údajů o uživateli (název, adresa, IČ, DIČ a heslo k aplikaci). Dále jen Uživatel.

c) Webová aplikace Paymium.cz slouží jako jednoduchý platební a objednávkový systém určený k prodeji služeb a zboží. Aplikace je dostupná na adrese app.paymium.cz nebo paymium.cz (dále jen aplikace).

d) Smlouva se uzavírá mezi Provozovatelem a Uživatelem odesláním registračního formuláře a vyplněním identifikačních údajů. Předmětem smlouvy je poskytnutí nevýhradní licence k používání aplikace, a to na dobu neurčitou. 

e) Účet Uživatele je identifikován přístupy, a to emailem a heslem. Uživatel je povinen dodržovat zásady kybernetické bezpečnosti (dále jen Účet).

f) Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. autorským dílem. Majetková práva k aplikaci, podle tohoto zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu uzavřených Českou republikou, náleží Provozovateli.

g) Smlouvu lze uzavřít pouze v Českém Jazyce.

h) Komunikace mezi Provozovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky na email uvedený v administraci aplikace.

2) Práva a povinnosti Uživatele

a) Uživatel je oprávněn v aplikaci vytvářet služby a produkty za účelem jejich prodeje a následnou jejich administrativní správu.

b) Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje. Provozovatel není odpovědný za zneužití dat třetí stranou, které bylo způsobeno nedostatečnou ochranou ze strany Uživatele.

c) Uživatel je povinen řídit se při používání aplikace právními předpisy ČR a nese odpovědnost za data, s kterými v aplikaci pracuje a dále využívá. Za jakékoliv neoprávněné nebo protiprávní jednání Uživatele nenese Provozovatel odpovědnost. Provozovatel je oprávněn ukončit služby Uživatele, pokud bude mít důvodné podezření na neoprávněné jednání. Provozovatel je oprávněn toto provést s okamžitou platností a bez jakékoliv náhrady za zrušení, pozastavení účtu nebo náhradu škody.

d) Uživatel je povinen zabránit při své činnosti poškození dobrého jména a pověsti Provozovatele nebo jeho služby a je povinen nepoužívat účet k nekalým obchodním praktikám.

e) Provozovatel neodpovídá za žádnou ze činnosti Uživatele. Ať je jedná o doručení služby nebo produktu, vystavení účetních dokladů ani komunikaci se zákazníkem.

f) Uživatel nesmí aplikaci prodávat ani poskytovat třetím stranám, a to bez předchozího souhlasu Provozovatele.

g) Uživatel může kdykoliv požádat o ukončení nebo zrušení svého účtu. Uživatel nemá nárok na vrácení peněžních prostředků v případě uhrazené nebo předplacené a nevyužité služby. Uživatel je také povinen doplatit veškeré vzniklé závazky. Po ukončení služeb není Provozovatel povinen archivovat data.

h) Uživatel nesmí aplikaci využívat k prodeji nebo distribuci zbraní, drog nebo dalších služeb odporujícím dobrým mravům nebo legislativě ČR. Provozovatel je oprávněn v případě, že objeví takovéto jednání, ukončit Uživateli přístup nebo jinak omezit tuto aktivitu. Provozovatel je v individuálních případech oprávněn udělit výjimku v užívání aplikace.

i) Uživatel bere v potaz, že platební metody v aplikaci Paymium.cz mohou být vázány na uzavření smlouvy s třetí stranou provozující tuto platební metodu. Dále tyto platební metody mohou mít omezení daná poskytovatelem platební metody (například se může jednat o výši objednávky).

3) Práva a povinnosti Provozovatele

a) Provozovatel je povinen vyvinout maximální úsilí pro provoz aplikace. Porušením této povinnosti není případ zásah vyšší moci nebo z důvodů, které nemohl provozovatel ovlivnit. Provozovatel může službu omezit, a to v případě servisních zásahů souvisejících s rozvojem aplikace nebo její údržbou.

b) Provozovatel má právo zrušit účet Uživatele porušuje-li tyto Obchodní podmínky, dobré mravy, poškozuje Provozovatele nebo aplikaci nebo porušuje legislativu ČR. V případě vzniku finanční nebo jiné škody Provozovateli je Provozovatel tuto škodu oprávněn po Uživateli požadovat.

c) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou užíváním aplikace.

d) Provozovatel je oprávněn využívat velká anonymizovaná data pro analýzu trhu a marketingové aktivity.

e) Provozovatel je oprávněn využít příkladu Uživatele jako referenčního Uživatele.

f) Provozovatel nemůže ovlivnit limity transakcí na určitých platebních metodách, ani není povinen o těchto limitech nebo změnách informovat Uživatele.

4) Úhrady za služby

a) Výše úhrady za využívání aplikace se řídí platným ceníkem nebo individuálními podmínkami s jednotlivými Uživateli. Například na základě speciální marketingové akce s jinými partnery.

b) Úhrada za služby se provádí vždy na období dopředu, a to formou předplatného na využívání aplikace dle podmínek v aktuálním tarifu. 

c) Mezi Tarify je možné přecházet. Na lepší Tarif kdykoliv a úměrná částka nevyužitá ze starého Tarifu bude využita na předplacení nové služby. Na horší Tarif jde přejít až po skončení Tarifu aktuálního. Výpočet úspory je vypočten vždy jako ekvivalent ceníkové roční platby.

d) Součástí úhrady nejsou transakční a bankovní poplatky, které si řeší Uživatel s poskytovatelem online nebo jiných plateb, případně bankou a bankovními poplatky.

e) Úhrada je splatná vždy do 14 dnů na účet provozovatele.

f) Provozovatel je oprávněn pozastavit účet Uživatele ihned po uplynutí placeného období. Po připsání platby se účet opět zprovozní.

g) Provozovatel má právo zrušit účet Uživatele, který se do aplikace nepřihlásil déle jak 6 měsíců a nemá uhrazené služby.

h) Provozovatel má právo měnit charakter a cenu nabízených služeb. 

5) Záruky a reklamace

a) Provozovatel neposkytuje žádné záruky ani garance na aplikaci a služby s aplikací spojené.

b) Reklamace služeb můžete uplatňovat na emailu info@paymium.cz, kde Uživatel popíše rozsah a předmět reklamace nebo požadavku. Uživatel má právo uplatňovat reklamaci do 30 kalendářních dnů od vzniku události. Na jiné reklamace nemusí Provozovatel reagovat.

c) Reklamaci zcela a jedině posuzuje Provozovatel.

Ochrana osobních údajů

a) Provozovatel je oprávněn předat informace nutné k identifikaci platby nebo Uživatele do společnosti ThePay s.r.o., Komerční Banka a.s., KB Smartsolution s.r.o., které zajišťují některé z druhů plateb nebo partnerských spoluprací. Provozovatel je oprávněn předat jen ty informace, které přímo souvisí s tímto partnerstvím nebo platebním případem.

b) Uživatel je povinen uvádět osobní údaje pravdivě a správně a jakoukoliv změnu musí bez odkladu změnit ve svém Uživatelském účtu.

c) Provozovatel v úloze správce zpracovává osobní údaje Uživatele a Uživatelem poskytnuté osobní údaje třetích osob (většinou zákazníků) v souladu s platnými předpisy ČR. Uživatel je povinen ve svých obchodních podmínkách uvést, že dochází ke zpracování dat i na straně Provozovatele.

d) Uživatel registrací souhlasí, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v databázi zákazníků za účelem Komunikace a za účelem zasílání obchodních sdělení. Uživatel má právo odmítnout zasílání těchto obchodních sdělení. Provozovatel se zavazuje, že nebude využívat údaje k jiným účelům.

e) Zpracovávání osobních údajů probíhá výhradně automatizovaně elektronickou formou prostřednictvím databáze, a to jak Provozovatelem, tak jím pověřenými zpracovateli ve smyslu platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

f) Provozovatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů v rozsahu nutném pro plnění smlouvy a k zajištění chodu aplikace (jméno, příjmení, adresa a email Uživatele). Osobní údaje budou zpracovávány a uchovány pouze po dobu existence aktivního, pozastaveného nebo zablokovaného účtu Uživatele.

g) Souhlas a veškeré povinnosti spojené se zpracováním osobních údajů platí rovněž pro Provozovatelem pověřené zpracovatele osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů ČR o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje Uživatele žádným dalším třetím stranám.

h) Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu, na informaci o nakládání s nimi a právo na jejich výmaz. Uživatel má právo na odstranění závadného stavu zpracovávání osobních údajů.

i) Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a svůj souhlas se zpracováním dle tohoto článku může kdykoliv odvolat. 

  1. Závěrečná ustanovení

a) Provozovatel má právo v přiměřeném rozsahu změnit tyto obchodní podmínky a je povinen o této změně Uživatele informovat prostřednictvím obchodního sdělení nejméně 14 dní před účinností změn. Pokud Uživatel s takovou změnou nesouhlasí, má právo ji odmítnout a zrušit účet.

b) V otázkách, které nejsou řešeny těmito obchodními podmínkami, se vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem řídí platnými právní předpisy České republiky.

c) Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 25. 6. 2020. Pro stávající Uživatele jsou tyto obchodní podmínky účinné 20. den od oznámení změny. 

Image

Paymium je ambiciózní projekt firmy nexum Trilog a.s., která se věnuje digitálnímu světu již přes 20 let, konkrétně od roku 1997. S firmou se pojí spolupráce s těmi největšími značkami - Google, Microsoft, Seznam, Jablotron, Komerční Banka a mnoho dalších. A Paymium míří na každého podnikatele, který využije platební a objednávkový systém na svém webu.

Všeobecné obchodní podmínky
Jak pracovat s Paymium (návod) 

 

Více o projektech:

Image

Image